วิสัยทัศน์

  1. 1. เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี ส่งเสริมความสามัคคี และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่นักเรียนไทยในประเทศตุรกี และนักเรียนในปรเทศไทยที่กำลังจะมาศึกษาต่อ ณ ประเทศตุรกี
  2. 2. เพื่อสร้างเครือข่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนักเรียนไทย และชุมชนไทยในประเทศตุรกี
  3. 3. เพื่อส่งสริมภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศไทย และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ประจักษ์ในประเทศตุรกี
  4. 4. เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการให้คำช่วยเหลือ การให้คำปรึกษาแก่สมาชิกในด้านต่าง ๆ
  5. 5. เพื่อฝึกหัดอบรม และให้ความรู้ในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมให้กับสมาชิกเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

พันธกิจ

  1. 1. ให้ความช่วยเหลือ และคำแนะนำแก่สมาชิก และนักเรียนไทยที่จะมาศึกษาต่อในประเทศตุรกี
  2. 2. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศุรกี และในประเทศอื่น ๆ รวมทั้งนักเรียนเก่าที่กลับไปแล้ว จัดการพบปะสังสรรค์ และกิจกรรมกระชับมิตรภาพต่าง ๆ ที่ไม่ขัดต่อหลักการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม และประเพณีอันดีงาม
  3. 3. เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านสังคม และวัฒนธรรม
  4. 4. จัดตั้งสำนักงานสมาคมนักเยนไทยในตุรกี
  5. 5. ทำการติดต่อสัมพันธ์กับองค์กร และหน่วยงานอื่น ๆ