cropped-cropped-3751-300x300.jpgเรื่องราวการรวมตัวของนักเรียนไทยในตุรกี ได้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมากนัก แต่นักเรียนไทยที่เข้ามาศึกษาต่อในประเทศตุรกีนั้นมีมานานมากแล้ว แต่เนื่องด้วยสมัยก่อนการเข้ามาของนักศึกษาไทยมักเป็นแบบโดยส่วนตัว และมีจำนวนน้อย จึงไม่มีการรวมตัวอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน จนกระทั่งในปี ๒๐๐๕ ได้มีกลุ่มนักเรียนไทยเดินทางไปศึกษาต่อทั้งในระดับอุดมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสิ้นจำนวน ๑๒ คน โดยได้รับทุนจากกรมศาสนาของตุรกีและถือว่าเป็นปีแรกที่มีทุนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและหลังจากปีนั้นเป็นต้นมา ก็เริ่มมีทุนเปิดให้แก่นักเรียนในประเทศไทยได้ไปศึกษต่อ และมีเด็กนักเรียนไทยเริ่มทยอยกันเข้ามาเรื่อย ๆ จนเมื่อสี่ปีให้หลัง มีจำนวนตัวเลขนักเรียนไทยนุรกีเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี ด้วยเหตุดังกล่าว จึงมีแนวคิดเพื่อการรวมตัวของนักเรียนนักศึกษาเกิดขึ้น ในปี ๒๐๐๙ เพื่อเป็นการหาแนวทางในการที่จะรวมนักเรียนนักศึกษาไทยในตุรกี เพื่อให้การช่วยเหลือ, ดูแล และสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันให้เกิดขึ้นระหว่งนักเรียนนักศึกษา

      จนในที่สุดในช่วงต้นปี ๒๐๑๐ได้มีการจัดตั้งกลุ่มนักเรียนไทยในตุรกีเกิดขึ้น (TST) โดยมีนักศึกษาไทยในอิสตันบูลเป็นแกนนำหลัก ซึ่งมีนายมันโสด ลำเบ็นสะได้รับเลือกเป็นผู้นำกลุ่มในช่วงปี ๒๐๑๐ – ๒๐๑๑ หลังจากการก่อตั้งกลุ่มก็ได้มีกิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นระหว่างนักเรียนนักศึกษาดำเนินมา จนกระทั่งในช่วงปี ๒๐๑๑ – ๒๐๑๒ ซึ่งมีนายอับดุลเอาว์วัล เป็นประธานกลุ่มในขณะนั้น จนเมื่อสถานทูตไทย ณ กรุงอังการ่า เล็งเห็นว่า กลุ่มนักเรียนไทยควรถูกยกสถานะขึ้นให้เป็นสมาคมเพื่อการรองรับการทำงานและภารกิจที่ใหญ่และมากขึ้น อันเนื่องมาจากนักเรียนไทยที่เริ่มทยอยเข้ามาเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นที่จะต้องมีองค์กรที่มีศักยภาพพอที่จะสามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในที่สุด เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๐๑๒ สมาคมนักเรียนไทยในตุรกีได้ถือก่อตั้งขึ้น โดยใช้ชื่อว่า THAI STUDENTS ASSOCIATION IN TURKEY (TSAT) และได้เล อกนายอับดุลเอาว์วัล สิดิ ให้ดำรงตำแหน่งประธานรักษาการณ์เพื่อจัดตั้งทีมงานเพื่อเตรียมการเลือกตั้นประธานคนใหม่ และนายมูซนนา วงษ์สันต์ ได้รับเลือกขึ้นมาเป็นประธานคนใหม่ในช่วงปีการศึกษา ๒๐๑๒ – ๒๐๑๓