บรรยาย “การเตรียมความพร้อมของนักเรียนไทยในตุรกีเพื่อประชาคมอาเซียน”

ขอเรียนเชิญนักเรียนและนักศึกษาที่สนใจรับฟังบรรยายในประเด็นเรื่อง

“การเตรียมความพร้อมของนักเรียนไทยในตุรกีเพื่อประชาคมอาเซียน”

บรรยายโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกรี หลังปูเต๊ะ

รองอธิการบดีรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

วันเสาร์ ที่ 26 มีนาคม 2559

ณ ห้องประชุม Rataj Royale Hotel Istanbul

เริ่มเวลา 17:30 – 19.30 น.