บทความวิชาการโดยสมาชิกของสมาคมนักเรียนไทยในตุรกี

บทความวิชาการโดยสมาชิกของสมาคมนักเรียนไทยในตุรกี

วสมน สาณะเสน, Wasamon Sanasen

วสมน สาณะเสน. “รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของมิหร็อบของมัสยิดต้นสนและอิทธิพลต่อความศรัทธาของชาวมุสลิม.” วารสารรวมบทความทางวิชาการ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยยศิลปากร. ปีที่ 14.ฉบับที่ 1 (2558): หน้า 97-124. สืบค้นจาก http://www.damrong-journal.su.ac.th/upload/pdf/81_5.pdf.

ดาวน์โหลด

Sanasen, Wasamon. “The Architectural Style of the Tonson Mosque Mihrab and its influence on the Islamic faith.” Journal of the Faculty of Archaeology Silpakorn University. Vol. 14.No. 1 (2015): pages: 97-124. Available: http://www.damrong-journal.su.ac.th/upload/pdf/81_5.pdf.

Download

ยาสมิน ซัตตาร์, Yasmin Sattar

ยาสมิน ซัตตาร์. “'อิสลามการเมือง' ในเอเชียใต้: กระแสแห่งการเรียกร้องอิสรภาพบนฐานอิสลาม กรณีแนวคิดของเมาดูดีย์และกลุ่มฏอลิบาน.”
สงขลานครินทร: ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
. ปีที่ 19.ฉบับที่ 3 (2556): หน้า 66-79. สืบค้นจาก http://kaekae.oas.psu.ac.th/ojs/psuhsej/viewarticle.php?id=1034.

ดาวน์โหลด

Sattar, Yasmin. “Political Islam in South Asia: Islamic-Based Demand for Independence Case Study of Maududi’s Ideas and Taliban Movement.” Songklanakarin : E-Journal of Social Sciences & Humanities. Vol. 14.No. 1 (2013): pages: 66-79. Available: http://kaekae.oas.psu.ac.th/ojs/psuhsej/viewarticle.php?id=1034.

Download

มันโสด หลำเบ็นสะ, Mansod Lambensa

Lambensa, Mansod. “Patanili Öncü Fâkih: Şeyh Dâvûd b. Abdullah El-Fetânî.” I. İslâm Hukuku Lisanüstü Öğrenci Sempozyumu. İstanbul. (2015): . .

Lambensa, Mansod. “Bir Siyam Prensi’nin İstanbul Hatıraları (Damrong Rajanubhab, 1891 Türkiye Gezi Notları Üzerine Bir İnceleme).” 1. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi. Ankara. (2015): . .

Lambensa, Mansod. “Bir Geleneksel İslâmi Eğitim Kurumu Olarak Pondok Okulları: Patani Örneği.” İslam Dünyasında Din Eğitimi ve Öğretimi, TDV Basımevi. Ankara. (2015): s. 243-264. .

Lambensa, Mansod. “Tayland’ın Patani Eyaletindeki Geleneksel İslâmî Eğitim Kurumları Olarak Pondok Okulları.” İslâm Medeniyet Yapı Taşları IV, TDV yayınları. Ankara. (2015): s. 531-550. .

Lambensa, Mansod. “18. ve 19. yüzyıl Tayland’ın Patani Eyaletinde Fıkıh Çalışmaları Şeyh Davud b. Abdullah el-Fatani Örneği,.” basılmamış yükseklisans tezi. Marmara Üniversitesi.Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul (2012): . .

บุรฮาน สาและ, Burhan Saleh

Abdulmana, S. and Saleh, B. ;. “Coordinate negative content filtering and threat detection in Thailand on the Internet infrastructure.” Information and Communication Technology for the Muslim World (ICT4M), 6th International Conference. Kucing, Malaysia. (2014): . DOI: 10.1109/ICT4M.2013.6518932.

Download

Saleh, B. ; Ma-Key, N. ; Ahmad Dahlan, A.R. ; Osman, R.A.H.. “MyMukim2Cloud Collaborative System.” Information and Communication Technology for the Muslim World (ICT4M), 5th International Conference. Rabat, Morocco. (2013): . DOI: 10.1109/ICT4M.2013.6518932.

Download

Saleh, Burhan and Noordin, Mohamad Fauzan. Knowledge management system as the combating tool of cybercrime on organizations. In: Issues in knowledge management. Kuala Lumpur, Malaysia: IIUM Press, 2011. pp. 257-269. ISBN 9789674180874.