หน้าที่คุณอยู่
หน้าแรก > บทความ/วารสาร > บทความทั่วไป

บทความต่างๆ โดยสมาชิกของสมาคมนักเรียนไทยในตุรกี

ยาสมิน ซัตตาร์, Yasmin Sattar

ยาสมิน ซัตตาร์, อันวาร์ กอมะ, เอกรินทร์ ต่วนศิริ. “เวทีสาธารณะ ครั้งที่ 1 : มุสลิมในเอเชียอาคเนย์.” ปาตานีฟอรัม. . (2558): . สืบค้นจาก http://www.pataniforum.com/single.php?id=507 และ http://pataniforum.com/single.php?id=508.

ตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2

ยาสมิน ซัตตาร์. “การเลือกตั้งครั้งใหม่ของตุรกี กับชัยชนะอีกครั้งของ AK Party.” ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ Deep South Watch (DSW). . (2558): . สืบค้นจาก http://www.deepsouthwatch.org/node/7720.

อ่านต่อ

ยาสมิน ซัตตาร์. “ตุรกี-จีน-ไทย กับประเด็นปัญหาอุยกูร์เติร์ก.” ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ Deep South Watch (DSW). . (2558): . สืบค้นจาก http://www.deepsouthwatch.org/node/7422.

อ่านต่อ

ยาสมิน ซัตตาร์. “ตุรกีกับความช่วยเหลือเพื่อสันติภาพในพื้นที่ขัดแย้งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานี.” ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ Deep South Watch (DSW). . (2558): . สืบค้นจาก http://www.deepsouthwatch.org/node/7404.

อ่านต่อ

ยาสมิน ซัตตาร์. “ผลการเลือกตั้งตุรกี กับจุดเปลี่ยนของการเมือง.” ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ Deep South Watch (DSW). . (2558): . สืบค้นจาก http://www.deepsouthwatch.org/node/7279.

อ่านต่อ

ยาสมิน ซัตตาร์. “ตุรกีกับการเลือกตั้งทั่วไป 2015.” ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ Deep South Watch (DSW). . (2558): . สืบค้นจาก http://www.deepsouthwatch.org/node/7195.

อ่านต่อ

ยาสมิน ซัตตาร์, อันวาร์ กอมะ, เอกรินทร์ ต่วนศิริ. “ฏอริค รอมาฎอน: ความสำคัญของการคิดเชิงวิพากษ์สำหรับสังคมมุสลิมทั้งในตะวันตกและตะวันออก.” ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ Deep South Watch (DSW). . (2558): . สืบค้นจาก http://www.deepsouthwatch.org/node/7072.

อ่านต่อ

ยาสมิน ซัตตาร์. “บทสะท้อนจากกระแสเหตุการณ์ Charlie Hebdo.” ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ Deep South Watch (DSW). . (2558): . สืบค้นจาก http://www.deepsouthwatch.org/node/6687.

อ่านต่อ

ยาสมิน ซัตตาร์. “ชนกลุ่มน้อย พหุวัฒนธรรม และสิทธิพิเศษในอินเดีย.” ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ Deep South Watch (DSW). . (2557): . สืบค้นจาก http://www.deepsouthwatch.org/node/6573.

อ่านต่อ

ยาสมิน ซัตตาร์. “เมื่อโรงเรียนกลายเป็นสนามรบ.” ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ Deep South Watch (DSW). . (2557): . สืบค้นจาก http://www.deepsouthwatch.org/node/6547.

อ่านต่อ

ยาสมิน ซัตตาร์. “ผลของการเมืองระหว่างประเทศต่อกระบวนการสันติภาพเติร์ก-เคิร์ด.” ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ Deep South Watch (DSW). . (2557): . สืบค้นจาก http://www.deepsouthwatch.org/node/6262.

อ่านต่อ

ยาสมิน ซัตตาร์. “ปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวต่อต้านของชาวโลกต่อปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอล.” ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ Deep South Watch (DSW). . (2557): . สืบค้นจาก http://www.deepsouthwatch.org/node/5978.

อ่านต่อ

ยาสมิน ซัตตาร์. “การเมืองตุรกีวันนี้: ข้อท้าทายอนาคตอิสลามการเมืองในตุรกี.” ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ Deep South Watch (DSW). . (2557): . สืบค้นจาก http://www.deepsouthwatch.org/node/5506.

อ่านต่อ

ยาสมิน ซัตตาร์. “บทบาทของผู้หญิงต่อกระบวนการสันติภาพและการแก้ไขความขัดแย้ง.” ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ Deep South Watch (DSW). . (2556): . สืบค้นจาก http://www.deepsouthwatch.org/node/4552.

อ่านต่อ

FacebookTwitterGoogle+Share
Top